ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری

ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری

اطلاعات بیشتر

ارزیابی تاثیر رنگ و ارتفاع تله فرمونی دلتا در میزان شکار مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

ارزیابی تاثیر رنگ و ارتفاع تله فرمونی دلتا در میزان شکار مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

اطلاعات بیشتر