چگونگی تاثیر گونه ی شته میزبان در انتخاب جفت

چگونگی تاثیر گونه ی شته میزبان در انتخاب جفت و موفقیت در جفت گیری، در زنبور پارازیتویید Lysiphlebus (fabarum (Hym.، Braconidae

اطلاعات بیشتر

روش های كنترل آفت سوسك سرشاخه خوار رزاسه در درختان میوه

روش های كنترل آفت سوسك سرشاخه خوار رزاسه در درختان میوه

اطلاعات بیشتر

بررسی میزان آلودگی گوسفندان به کنه های دامی و تعیین پراکندگی کنه ها در شهرستان بهار

بررسی میزان آلودگی گوسفندان به کنه های دامی و تعیین پراکندگی کنه ها در شهرستان بهار

اطلاعات بیشتر

بررسي روش هاي اقتصادي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي

بررسي روش هاي اقتصادي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي

اطلاعات بیشتر

پالایش زیستی و گیاهی محیط های آلوده به آفت كش

پالایش زیستی و گیاهی محیط های آلوده به آفت كش

اطلاعات بیشتر

استفاده از سرما به منظور ذخیره جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید

استفاده از سرما به منظور ذخیره جمعیت دو جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae aphidiiae

اطلاعات بیشتر