واکنش عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان به رژیم های گوناگون تغذیه ای تحت شرایط کم آبیاری

واکنش عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان به رژِیم های گوناگون تغذیه ای تحت شرایط کم آبیاری
فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند

اطلاعات بیشتر

بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت گوسفندان شهر تبریز در سال 1388

بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت گوسفندان شهر تبریز در سال 1388

اطلاعات بیشتر

بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره ای و مدیریت آبیاری

بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره ای و مدیریت آبیاری

اطلاعات بیشتر

نقش گیاهان در پالایش آب و خاک آلوده به علف کش آترازین

نقش گیاهان در پالایش آب و خاک آلوده به علف کش آترازین

اطلاعات بیشتر

تعیین درجه روز حرارت مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

تعیین درجه روز حرارت مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت

اطلاعات بیشتر