راهکارهای درمان مسمومیت با قارچ کش ها

در صورت خورده شدن با خوراندن مواد جذب کننده مانند ذغال اکتیو فعال از شدت مسمومیت بکاهید.در صورت ورود به چشم، چشم ها را باز نگه داشته و ...

اطلاعات بیشتر

راهکارهای درمان مسمومیت با علف کش ها

در صورت خورده شدن با خوراندن مواد جذب کننده مانند ذغال اکتیو فعال از شدت مسمومیت بکاهید.در صورت ورود به چشم، چشم ها را باز نگه داشته و ...

اطلاعات بیشتر

راهکارهای درمان مسمومیت با حشره کش ها

در صورت خورده شدن با خوراندن مواد جذب کننده مانند ذغال اکتیو فعال از شدت مسمومیت بکاهید...

اطلاعات بیشتر