موقعیت جاری : صفحه اصلی درباره ما هیئت مدیره

هيئت مديره

هيئت مديره شركت اكسير كشاورزی

- آقای محمدرضا شهسواری                               - رئیس هیئت مدیره

- آقای حميدحسنی                                           - نائب رئیس هیئت مدیره

- آقای محمدرضا قاسمپور                                   - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره